รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ภัทราพร จันตะนี

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล์ : p-pat46@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8404

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย