รายละเอียด

image

ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8414

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย