รายละเอียด

image

อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ

การศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย