รายละเอียด

image

ดร.ญาณิศา เผื่อนเพาะ

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8425

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย