รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8417

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย