รายละเอียด

image

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8421

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย