ข่าวสารคณะวิทยาการจัดการ

18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:42:20

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:28

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:05:39

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

2 มิถุนายน 2564 เวลา 10:05:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการศึกษาภาคฤดูร้อนและนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

16 เมษายน 2564 เวลา 10:31:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

9 เมษายน 2564 เวลา 16:00:28

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

9 เมษายน 2564 เวลา 15:47:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

2 มีนาคม 2564 เวลา 15:18:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

22 มกราคม 2564 เวลา 16:28:08

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

22 มกราคม 2564 เวลา 16:23:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

21 มกราคม 2564 เวลา 14:37:18

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

21 มกราคม 2564 เวลา 14:34:42

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

21 มกราคม 2564 เวลา 14:30:40

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

20 มกราคม 2564 เวลา 13:33:53

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563

20 มกราคม 2564 เวลา 13:24:25

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

20 มกราคม 2564 เวลา 13:23:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของคณาจารย์

11 มกราคม 2564 เวลา 14:03:19

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

11 มกราคม 2564 เวลา 14:00:29

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

11 มกราคม 2564 เวลา 13:36:54

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

7 มกราคม 2564 เวลา 16:05:43

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:08:32

แจ้งกำหนดการปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 21 (1 Pages)