ข่าวสารคณะวิทยาการจัดการ

31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:11:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) ฉบับที่ 24

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:29:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) ฉบับที่ 23

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:07:52

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 62)

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:50:51

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 61)

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:39:46

มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง จังหวัดอ่างทอง

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 5 (1 Pages)