เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.05/ว3778 ลงวันที่ 27 ก.ค.2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดหายาต้านไวรัสรักษาโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน