เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2