เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ITA ประเด็นเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565