เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565