เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ.2556