เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2563