ปฏิทินการดำเนินงาน

...

ข่าวสารประจำวัน

5 มีนาคม 2567

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx

5 มีนาคม 2567

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570

26 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข

10 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับสำนัก/สถาบัน (update 10 ก.พ. 64)

10 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร (update 10 ก.พ. 64)

22 มิถุนายน 2563

กำหนดการ รายชื่อคณะกรรมการ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562

ดูทั้งหมด

15 พฤษภาคม 2567

SCDUR 2.6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่ทำงานในชุมชน 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 - 2565)

2 เมษายน 2567

รายงานการสำรวจความต้องการ/ ความคาดหวัง ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2566

13 ธันวาคม 2566

คู่มือ ร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 - 2570

4 กรกฎาคม 2566

SCDUR 2.6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่ทำงานในชุมชน 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 - 2564)

30 ธันวาคม 2565

รายงานการสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.

27 ธันวาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 629 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 สิงหาคม 2565

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิตอนุมัติจบจากสภาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63-31 ก.ค. 64) สำหรับประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด