ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

15 พฤษภาคม 2567

SCDUR 2.6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่ทำงานในชุมชน 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 - 2565)

2 เมษายน 2567

รายงานการสำรวจความต้องการ/ ความคาดหวัง ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2566

13 ธันวาคม 2566

คู่มือ ร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 - 2570

4 กรกฎาคม 2566

SCDUR 2.6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่ทำงานในชุมชน 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 - 2564)

30 ธันวาคม 2565

รายงานการสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.

27 ธันวาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 629 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 สิงหาคม 2565

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิตอนุมัติจบจากสภาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63-31 ก.ค. 64) สำหรับประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

16 มิถุนายน 2565

SCD 6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า)ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ ปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

ประกาศ (619) เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้สอดคล้องตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 พฤศจิกายน 2564

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (บัณฑิตอนุมัติจบจากสภาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

24 กันยายน 2564

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (พ.ศ.2563 - 2566) ฉบับปรับปรุง 22 กันยายน 2564

19 สิงหาคม 2564

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 มิถุนายน 2564

SCD 6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า)ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ ปีการศึกษา 2561 - 2563

28 พฤษภาคม 2564

คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ฉบับสถานศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565)

27 เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) Admin ระดับมหาวิทยาลัย

29 มีนาคม 2564

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566

18 มีนาคม 2564

คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12 มีนาคม 2564

รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (แบบออนไลน์)

10 มกราคม 2564

(ร่าง) คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 - 2566

21 ธันวาคม 2563

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 ธันวาคม 2563

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

20 สิงหาคม 2563

แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 - 2566

23 มิถุนายน 2563

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28 พฤษภาคม 2563

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26 พฤษภาคม 2563

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 29 (1 Pages)