คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นำเสนอความก้าวหน้า โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2


  • วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปี 2562 นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 (100%) ณ ห้อง 31103 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงงานของตนเอง ต่อคณะกรรมการของสาขาวิชา และมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟัง

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Oct 07, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา