คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565


  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเกิดทักษะการเรียนรู้ โดย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Feb 18, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา