คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณบดี เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน”


  • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน” ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ เพื่อ​ส่งเสริม​การ​คัด​แยกของเสียที่อาจมีโลหะหนัก​อันตรายออกจากมูลฝอย​ทั่วไป​ โดยจะขยายจุดเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ให้เป็นกว่า 5,000 แห่ง แล้ว​นำไปกำจัดอย่า​งถูก​ต้อง​ตามหลักวิชาการ

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 10, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา