คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มอบทุนการศึกษาอาจารย์ธีรพล ทรัพย์บุญ ประจำปีการศึกษา 2565


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาอาจารย์ธีรพล ทรัพย์บุญ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ธีรพล ทรัพย์บุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเป็นผู้มอบ ซึ่งมีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1. นายวรรณศักดิ์ เทียนเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2. นางสาวมาลิณี กล่ำอาจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3. นางสาวบุปผา จันทิพย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4. นายภัทรพล กองเนียม แขนงวิชาชีววิทยา 5. นายฐิติกร ใจเย็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 15, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา