คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลแบบผสมผสานบน Metaverse


  • เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนวิทยาการคำนวณ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลแบบผสมผสานบน Metaverse” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง และเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี ที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และได้เชิญวิทยากรภายนอก คือ อาจารย์ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ปรางสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ หลังจบโครงการได้ผลการตอบรับจากครูที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ครูสามารถนำผลงานที่ได้ร่วมทำกับวิทยากรนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 01, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา