คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้าน Video Content


  • เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนวิทยาการคำนวณ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้าน Video Content” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง และเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี ที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และได้เชิญวิทยากรภายนอก คือ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง และอาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ หลังจบโครงการได้ผลการตอบรับจากครูที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ครูสามารถนำผลงานที่ได้ร่วมทำกับวิทยากรนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 30, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา