คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เคมีย่อส่วน


  • สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เคมีย่อส่วน ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษาระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ในหัวข้อ สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบะกรด เบส

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 02, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา