คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การใช้โปรแกรม GeoGebra ขั้นพื้นฐาน


  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ขั้นพื้นฐาน ให้บุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ให้กับคุณครูและนักศึกษา ณ ห้อง 31104 และ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 24, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา