คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันความสามารถ ทางด้านคณิตศาสตร์


  • การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2566

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Aug 16, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา