คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานความก้าวหน้าระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์


  • นักศึกษารุ่นปี 2560 ได้นำเสนอความก้าวหน้าระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทำโปรเจคให้กับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Feb 15, 2021


กิจกรรมคณะ & สาขา