คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.จันทกานต์ นุชสุข

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษดีบัณฑิต สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : pui.chanthakan@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : khanito@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8058

ผศ.ชัชฎาพร องอาจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : o_chatcha@hotmail.co.th เบอร์ภายใน : 8066

รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : rwimon@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8087

ดร.ภควดี สุขอนันต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีนิสิกัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : spakaw@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8080

ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : rpimparu@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.ภัทรวดี โตปรางกอบสิน

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : t_pattrawadee@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8432

อาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -