คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา

อีเมล์ : nongyao125@gmail.com เบอร์ภายใน : -

นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อีเมล์ : aonaons@gmail.com เบอร์ภายใน : -

นางรงรอง แรมสิเยอ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา

อีเมล์ : ayuttayagal@yahoo.com , ouoiay@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8083

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : notfeel@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8381

image

ผศ.อธิบ โพทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเซีย

อีเมล์ : p_atip99@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8383

image

นายธวัชชัย พรหมรัตน์

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

นายจำลอง ศรีสง่า

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อีเมล์ : sjumlong@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8061