คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : hpuang_chompoo@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8077

อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมล์ : ss.foodscience@gmail.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : piyatida55_@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8076

รศ.ดร.พิทยา ใจคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : osirismu@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8443

image

อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : malipand@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8367