คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ปิยลักษณ์ เจริญชาติ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : piyalak2005@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์ : nuuna898@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8376

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์ : suparatc@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8373

อาจารย์พชฏ นรสิงห์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : Pachata.aru@gmail.com เบอร์ภายใน : 8452

ผศ.เพ็ญนภา ภู่กันงาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : Pennapa-mus@hotmail.com เบอร์ภายใน : -