คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรรมไฟฟ้า

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมคณะล่าสุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ระบบออนไลน์

May 08, 2021

Facebook