คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : kae_nantawan@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8372

นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : jan_lsp@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8371

นางสาวสุนันทา คะเนนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : herminun@hotmail.com, sununta.kanenok@gmail.com เบอร์ภายใน : 8396

ผศ.สุพิชญา คำคม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : supichaya_culinary@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.จรัสสินี สุวีรานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : phanang@hotmail.com เบอร์ภายใน : -