คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อีเมล์ : theman_vanz@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.พิชิต โชดก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษดีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : Pichit_chodok@yahoo.com เบอร์ภายใน : -

ดร.ปรัชวนี พิบำรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : prachwanee29@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8074

ดร.เพชรพิกุล วางมูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต Plant Pathology Chinese Academy of Agricultural science
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีเมล์ : vangmoon@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษดีบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์ : pangjai@gmail.com เบอร์ภายใน : -