คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ปทิตตา นาควงษ์

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : patittar.n@gmail.com เบอร์ภายใน : 8390

image

ผศ.ดร.บุญล้ำ สุนทร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร
 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : bst2549@gmail.com เบอร์ภายใน : 8075

image

อาจารย์เจริญ จันทร์ทาโล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : charoen_jan@yahoo.co.th เบอร์ภายใน : 8065

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : tong0858@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

อาจารย์ธีรพล ทรัพย์บุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : p_theeraphol@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8370

ผศ.ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : d_siraprapha@aru.ac.th, pick_mena@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8393

อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : S.chakakaew@gmail.com เบอร์ภายใน : 8390

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : dr_surachai13@hotmail.com เบอร์ภายใน : -