คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

ดร.จินดาวรรณ จันทมาส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : jindawanaru@gmail.com, jindawan@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8397

ผศ.ดร.ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : siriwatalak@aru.ac.th เบอร์ภายใน : -

ผศ.อร่าม ชนะโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์กาญจนา สาธุพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -