คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อภิชิต กระจ่างเย่า

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichit99@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8384

อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

อีเมล์ : prp1612@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : ta95559@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8375

อาจารย์ช่อเพชร จำปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : jeenandjeen@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

อาจารย์ชนาธิป พรหมเพศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : chanatip.prompes@gmail.com, I_am_chanatip@hotmail.com เบอร์ภายใน : -