ข่าวสารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

29 มิถุนายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.พัชนี บุญรัศมี รองผู้อำนวยการฯ เข้ารับเกียรติบัตรในนามหน่วยงานต้นสังกัด ของนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

28 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเก็บสิ่งตัวอย่างจาก nasopharygeal swab ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ รวม 50 คน เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้องและเข้าใจระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส

28 มิถุนายน 2565

ผศ.สุพิชญา คำคม อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาชมรม STAY MASTER CHEF ได้ให้เกียรติ มาบรรยายให้ความรู้การใช้ห้องปฏิบัติการ และวิธีการใช้อุปกรณ์ แก่สมาชิกชมรมจำนวน 34 คน

28 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 จำนวน 39 นาย สมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารย่อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) พร้อมทีมผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ เข้าร่วม "พิธีสาธิตกตัญญูบูชา น้อมวันทาพระคุณครู ประจำปี 2565"

21 มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร และคณะอาจารย์วิชาพลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวคิดนักเรียนเพื่อเติบโตสู่ผู้มีคุณค่าในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

20 มิถุนายน 2565

ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565

18 มิถุนายน 2565

อาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ นักดนตรีพิณเเก้วระดับโลก และ ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล ได้ให้เกียรติแก่โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

17 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีประดับเข็มตราพระราชลัญจกร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม อบรมแนะนำกีฬาสแต็ค โดยวิทยากรจากสมาคมสแต็คประเทศไทย

11 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมอบรมติว สอวน.ฟิสิกส์ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

11 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11 มิถุนายน 2565

ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565

8 มิถุนายน 2565

การประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online สำหรับครูและนักเรียน ม.ปลายที่มีความสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล ภายใต้โจทย์ออกแบบสร้าง Dashboard และ Mood board โดยคำนึงถึงสภาพอากาศที่เหมาะสม

8 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ onsite ทุกระดับชั้น ด้วยหลักการ 3T1V และมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม

8 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ARU Music contest 2022 เวทีสำหรับ คนที่กล้า คนที่มีความฝัน และคนที่มีความมุ่งมั่น สมัครได้เลย

แสดงแถวที่ 61 to 90 of 76 (3 Pages)