ขั้นตอน BCG LEARNING PLATFORM

กรกฎาคม เข้าสู่บทเรียน

"คัดสรร"

BCG และกระบวนการ Hackathon
M-01 แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ BCG
M-02 คิดเชิงออกแบบ Design Thinking
M-03 โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
M-04 เร่งการเติบโต Growth Hacking

สิงหาคม เข้าสู่บทเรียน

"พัฒนา"

สร้างคุณค่าสินค้าและบริการ (Value Chain)
M-05 ออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์
M-06 วางแผนตลาดและการสร้างแบรนด์
M-07 ออกแบบเรื่องราวสินค้าและบริการให้น่าสนใจ
M-08 การเป็นผู้ประกอบการและการเติบโต

กันยายน เข้าสู่บทเรียน

"สร้างคุณค่า"

ค้าขายสินค้าและบริการ
M-09 อี-คอมเมิร์ช 101 / กลยุทธ์ราคา
M-10 การขนส่งและซัพพลายเชน
M-11 การตลาดออนไลน์ /ไลฟ์สดขายสินค้า
M-12 แนวโน้มธุรกิจและเครื่องมือจัดการสมัยใหม่