ข่าวสารประจำวัน

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06:14

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:12:06

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

ดูทั้งหมด

6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:34

ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด

5 ตุลาคม 2565 เวลา 14:22:15

ลงนามรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

5 ตุลาคม 2565 เวลา 14:20:11

การประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

23 สิงหาคม 2565 เวลา 09:31:31

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัย 34 แห่ง

17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:35:26

คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

8 สิงหาคม 2565 เวลา 16:20:07

รับมอบน้ำดื่ม "กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ดูทั้งหมด

6 มกราคม 2566 เวลา 11:23:19

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace: TEC-W)

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:31:21

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:29:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

ดูทั้งหมด

24 มีนาคม 2566 เวลา 10:58:30

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023

20 มีนาคม 2566 เวลา 11:22:49

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

20 มีนาคม 2566 เวลา 11:21:17

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตร "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course)

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:40:03

การสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:38:26

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมด

2 มีนาคม 2566 เวลา 16:41:41

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2