ข่าวสารประจำวัน

15 มกราคม 2564 เวลา 15:14:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ดูทั้งหมด

31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:11:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) ฉบับที่ 24

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:29:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) ฉบับที่ 23

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:07:52

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 62)

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:50:51

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 61)

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:39:46

มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง จังหวัดอ่างทอง

ดูทั้งหมด

18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:42:20

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:28

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:05:39

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

2 มิถุนายน 2564 เวลา 10:05:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการศึกษาภาคฤดูร้อนและนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

16 เมษายน 2564 เวลา 10:31:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

9 เมษายน 2564 เวลา 16:00:28

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

9 เมษายน 2564 เวลา 15:47:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2