ข่าวสารประจำวัน

16 มีนาคม 2565 เวลา 15:52:50

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒ ทุน มหาวิทยาลัย

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:06:23

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:02:59

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:56:18

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:18:29

ประกาศ เรื่องการแบ่งงวดการชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:17:58

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:17:15

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:15:37

มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:12:43

โครงการ อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน รุ่นที่ 4

11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:10:17

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 1

ดูทั้งหมด

7 เมษายน 2565 เวลา 13:20:34

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2