ลำดับที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 335/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 334/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 310/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 309/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการ
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 286/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 285/2567 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 284/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 283/2567 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 282/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 281/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 280/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 279/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 278/2567 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 225/2567 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 224/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   ทั้งหมด 151 เรื่อง : 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ต่อไป>>