ลำดับที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 726/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 659/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 636/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ ทำนุบำรุง และสร้างสรรค์ภูมิวัฒนธรรม
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 635/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 572/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 553/2567 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 552/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 504/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 467/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักมาตรฐานและประเมินผล
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 462/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 449/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและจัดหารายได้
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 336/2567 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 335/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 334/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 310/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ทั้งหมด 163 เรื่อง : 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ต่อไป>>