ลำดับที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1071/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 719/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 503/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 443/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 442/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 418/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 416/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 408/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 334/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 117/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 85/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 94/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 43/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 42/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 41/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

   ทั้งหมด 119 เรื่อง : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ต่อไป>>