ลำดับที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 85/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 94/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 43/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 42/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 41/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 40/2566 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1442/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1382/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1350/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1270/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1177/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1137/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1136/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1135/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1124/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ

   ทั้งหมด 108 เรื่อง : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ต่อไป>>