image

ผศ.บุญไท เจริญผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

ดร.พัชนี บุญรัศมี

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม

image

ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม

น.ส.วิชชุดา พลยางนอก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

น.ส.ศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

นางอัจฉรา ทรัพย์ฉัตร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

นายอนุวัฒน์ ตุ้มคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต