EVENTS

28 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 6/2565)

28 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

5 เมษายน 2565

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเตรียมปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

5 เมษายน 2565

โรงเรียนประถมสาธิต รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

5 เมษายน 2565

โรงเรียนสาธิตมัธยม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

28 พฤศจิกายน 2565

-พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ -การปฏิบัติของผู้เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre - ม.1) -รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ pre-ม.1

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ pre-ม.1 และการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

5 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (Pre - ม.1) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 พ.ย. 65

11 ตุลาคม 2565

แจ้งการเปิด-ปิดภาคเรียน ปฐมวัย ประถม มัธยม ประจำปีการศึกษา 2565

24 กันยายน 2565

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (ฝ่ายมัธยม)

19 กันยายน 2565

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (ฝ่ายประถม)

13 กันยายน 2565

ดนตรีในสวนกรุงเก่า โดยสภานักเรียนกรุงเก่า ประกอบด้วย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

ทดสอบ