EVENTS

29 มีนาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 2/2567 (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

28 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 6/2565)

28 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

5 เมษายน 2565

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเตรียมปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

5 เมษายน 2565

โรงเรียนประถมสาธิต รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

5 เมษายน 2565

โรงเรียนสาธิตมัธยม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 168 เรื่อง การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาศาสตร์)

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 167 เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาศาสตร์)

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 166 เรื่อง การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)

29 มีนาคม 2567

ประกาศ 165 เรื่อง การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)

6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2567)

26 กันยายน 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

17 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับนักเรียน 4 ระดับ ในรอบ "สวัสดิการบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" เรื่อง การลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2567 (เฉพาะสวัสดิการบุคลากร มร.อย.)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

ทดสอบ