ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และน.ส.นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร OP และทบทวนวิสัยทัศน์


  • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และน.ส.นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร OP และทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) นำโดย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมบริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jan 14, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม