ผู้บริหารและบุคลากร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

image

นางสาววิภา การภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

image

นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

image

นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ