งานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


  • เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) 2) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ และ 3) เพื่อให้มีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ได้แก่ -สถาบันอยุธยาศึกษา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมโดย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการ -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการ -กองบริการการศึกษา นำทีมโดย คุณกาญจนา เงินอ่อน ผู้อำนวยการ -กองกลาง นำทีมโดย คุณพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการ -กองพัฒนานักศึกษา นำทีมโดย คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มอบนโยบายการขับเคลื่อน EdPEx ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี และอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรจากสำนัก/สถาบัน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 80 คน และมีเครือข่ายภายนอกจาก มรภ.เทพสตรี มรภ.กาญจนบุรี และ มรภ.รำไพพรรณี เข้าร่วมจำนวน 10 คน งานประกันคุณภาพ รายงานโดย : นันทนา ศรีชัยมูล

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Nov 29, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม