งานกำหนดทะเบียนตำแหน่ง

ประกาศและข้อกำหนดตำแหน่ง

  1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว1 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  3. ก.พ.อ. กำหนดทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทบ.2)
  4. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  5. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  6. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  7. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา