คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:48:20

ขอเชิญชวนเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 สิงหาคม 2562 เวลา 10:38:24

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ชี้แจงกรณีการก่อสร้างอาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์

21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:09

ปฏิทินประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30:15

โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ ด้าน System Analyst, Developer

22 เมษายน 2562 เวลา 14:46:01

การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า

22 เมษายน 2562 เวลา 14:36:09

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5

ดูทั้งหมด

18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:24:09

ประกาศรหัสนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:37:44

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:37:20

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:58:50

ประกาศปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2562

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:58:27

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:44:28

ตารางเรียน ตารางสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2562

1 เมษายน 2563 เวลา 10:18:49

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มรภ.อย.