คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เข้าสู่หน้าหลัก งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

banners

7 ธันวาคม 2564 เวลา 16:13:59

วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

29 ตุลาคม 2564 เวลา 12:33:32

วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด

13 ธันวาคม 2564 เวลา 16:23:18

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ฝนดาวตกเจมินิดส์

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:16:26

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน“ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13" ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:15:46

เชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:01:59

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:49:18

ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:41:11

การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:39:47

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

ดูทั้งหมด

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30:32

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30:17

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชันปีที่ 1-4 ทุกคณะ)

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29:46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาสหกิจศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29:29

ประกาศห้องเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2563

4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29:11

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:26:38

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ดูทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มรภ.อย.