คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน พ.ศ.2567 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 20, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา