คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คู่มือปฏิบัติงาน ส่วนงานคณะ

  1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการข้อสอบออนไลน์
  5. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การทำแบบสอบถามออนไลน์พร้อมเกียรติบัตร
  6. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ
  7. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเรื่องขออนุญาตไปราชการ