คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มผลิตครู ป.กศ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายจากประตูชัยมายังสถานที่ปัจจุบันใน พ.ศ. 2509 พร้อมได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีหมวดวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการสอนวิชาสายวิทยาศาสตร์และได้เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ประกาศใช้ได้ เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ หมวดวิทยาศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขามัธยมศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์เป็นวิชาแรก


ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆนอกเหนือจากวิชาชีพครูได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ทำให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง

ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งกำหนดให้มีการยุบรวมกันของทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเอกภาพในเชิงนโยบายด้านการศึกษาเป็นผลทำให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการต้องรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง